Contact Fralain Ltd :

Rimless toilet

Rimless toilet

Price:

on quotation